Üniversitemize kayıt nasıl yapılır?

Üniversitemiz akademik birimlerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri ve yerleri ÖSYM tarafından öğrencilere gönderilmektedir. Kayıt için istenen bilgiler www.yalova.edu.tr  web sitesinden öğrenilebilir.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri http://yudik.yalova.edu.tr/  web sitesinde yer almaktadır.

Mevlana Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri http://yudik.yalova.edu.tr/ web sitesinde yer almaktadır.

Farabi Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri http://yudik.yalova.edu.tr/ web sitesinde yer almaktadır.

Ders kayıt işlemi nasıl yapılır?

Yeni kayıt yaptıran (birinci sınıf öğrencileri) öğrenci kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planının ilgili yarıyıllardaki derslerinin tamamını alır. Diğer öğrenciler (ara sınıf öğrencileri) her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürelerde danışman öğretim elemanının denetiminde alacağı dersleri belirler. Öğrenci yarıyıl başında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.

Seçmeli dersin başarısızlığı nedeniyle yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu dersin yerine bölümce uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.

Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde (ekle-sil haftası) danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersi sildirebilir veya yeni ders ekletebilir.

Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre içinde ders kaydını yaptıramayan öğrenci, durumunu bağlı bulunduğu akademik birime yazılı dilekçe ile bildirir. Öğrencinin başvurusu ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.

Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde önlisans için toplam 120, lisans için toplam 240, orta öğretim alan öğretmenliği için toplam 300 kredi esas alınır. Bir dönem için 30 kredi esas alınır.

Yönetmelik ve Yönergeler için http://www.yalova.edu.tr/tr/icerik/8114/15658/yonetmelik-ve-yonergeler.aspx web sayfasını ziyaret ediniz.

Öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu ders için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt işlemi süresi içerisinde ilgili birime verilir. Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Muaf sayıldığı dersleri not yükseltmek için yeniden almak isteyen öğrenciler, söz konusu dersi ilk kez almış gibi kabul edilir.

Ders ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklenmesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılmaz.

Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı veya kayıt yapmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez.

Öğrenci yukarıdaki kurallara göre ders seçme işlemini tamamladıktan sonra ders kayıt formlarını danışmanına teslim eder.

Erasmus, Farabi ve Mevlana Öğrenci Değişim Programı öğrencileri daha önce anlaşma çerçevesinde belirlenen dersleri alacaklardır. Ayrıntılı bilgi için;

Erasmus Öğrenci Değişim Programı öğrencileri Erasmus Koordinatörü

Mevlana Öğrenci Değişim Programı öğrencileri Mevlana Koordinatörü,

Farabi Öğrenci Değişim Programı öğrencileri Farabi Koordinatörü  ile irtibata geçmelidir.

Belirtilen sürede derse yazılma işlemlerini yapamadım nereye başvurmalıyım?

Süresi içerisinde derse yazılım/kayıt yenileme yapamayan öğrenciler mazeretlerini belirten bir dilekçe ile birlikte bağlı bulundukları akademik birime müracaat ederler. Mazeretleri ilgili akademik birim yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini akademik takvimde belirtilen süreler içinde yaptırabilirler.

Harcımı yatırdım ve dersimi internetten seçtim. Kaydım yapılıp tüm işlem bitmiş midir? Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.

Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?

Bağlı bulunduğunuz akademik birime müracaat edebilirsiniz.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı öğrencileri Erasmus Koordinatörlüğüyle,

Mevlana Öğrenci Değişim Programı öğrencileri Mevlana Koordinatörlüğüyle,

Farabi Öğrenci Değişim Programı öğrencileri Farabi Koordinatörlüğü ile irtibata geçmelidir.

Ders muafiyeti için nereye başvurmalıyım?

Bağlı bulunduğunuz akademik birime müracaat edebilirsiniz.

Öğrencinin mezuniyet koşulları nelerdir?

Önlisans için,

Ders planında belirtilen zorunlu dersler ile asgari sayıda alınması gereken seçmeli derslerden başarıyla geçmiş,    en az 120 kredi almış ve 2.00/4 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezun olabilir.

Lisans için,

Ders planında belirtilen zorunlu dersler ile asgari sayıda alınması gereken seçmeli derslerden başarıyla geçmiş, en az 240 kredi almış ve 2.00/4 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezun olabilir.

Yüksek Lisans Tezsiz için,

Programdan mezun olabilmek için en az 90 kredi ve 2.50/4 ortalamaya sahip olmak gerekir.

Tezsiz yüksek lisans derecesi en az on adet ders, bir dönem projesinden oluşur.

Yüksek Lisans Tezli için,

Programdan mezun olabilmek için en az 120 kredi ve 2.50/4 ortalamaya sahip olmak gerekir. Tezli yüksek lisans derecesinde en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında alınan uzmanlık alanı derslerinden oluşur.

Doktora için,

Programdan mezun olabilmek için en az 180 kredi ve 3.00/4.00 ortalamaya sahip olmak gerekir. Doktora programında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en az yedi ders, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az on dört adet ders almaları gerekir. Ayrıca doktora programı bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur.

Mezun olmak için gerekli not ortalamasını tutturamayan öğrenciler ne yapmalıdır?

Mezun olmak için gerekli ortalamayı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki dönemde/dönemlerde kayıt yenileme ve derse yazılım yaparak gerekli ortalamayı sağlamaları halinde mezun olabileceklerdir.

Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?

Kayıtlı bulunduğu programdaki tüm dersleri alan ve devam şartını sağlayan, Yarıyıl sonunda  tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan bu sınavda alınan not ham başarı puanı sayılır. Öğrenci bu sınava girebilmek için bağlı bulunduğu akademik birime dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.

Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?

Akademik birimlerde öğrenim gören öğrencilerin askerlik tecil işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördüğü birimin öğrenci işleri tarafından yapılmaktadır. Önlisans ve lisans öğrencileri 29 yaşından büyük yükümlülerin lisansüstü öğrencileri 35 yaşından büyük yükümlülerin tecil imkanı bulunmadığından bahse konu yaş sınırını aşan yükümlülerin öğrenimlerine askerlik hizmetini tamamladıktan sonra devam etmeleri gerekmektedir.

Devamlı ayrılma (kayıt sildirme) işlemi nasıl yapılır?

Üniversiteden kesin olarak ayrılma işlemlerini ifade eder. Üniversiteye kayıtlı öğrencilerden kaydını sildirmek isteyenler, bir dilekçe ile öğrenim gördüğü akademik birimin öğrenci işlerine başvururlar. İlişik kesme belgesi doldurarak bağlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulu kararı ile üniversiteden kaydını sildirmiş olurlar. Kaydını sildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma iade edilir. Bu durumdaki öğrencinin kaydının yeniden açılması mümkün değildir.

Kaydı silinmeyen öğrenci lise diplomasını alabilir mi?

Bağlı bulunduğu akademik birim, lise diplomasının fotokopisini aslı gibidir yaparak kendisinde saklamak kaydı ile aslını öğrenciye verebilir.

Önlisans/lisans düzeyinde Onur ve Yüksek Onur Öğrencisi nasıl olunur?

Her yarıyıl sonunda, en az o yarıyılın dersleri kadar derse kayıt yaptıran ve o yarıyıla ait ağırlıklı yarıyıl not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi, 3.50 ve daha yüksek olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yarıyılda disiplin cezası almaması ve tüm derslerden başarılı olmaları gerekir.

Yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler de disiplin cezası almamış olmaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla onur veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

Akademik izin dışında ek süre kullanan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

Onur ve yüksek onur öğrencileri her yarıyıl sonunda ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir ve kendilerine başarı belgeleri verilir.

Kayıt dondurma başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Öğrencinin akademik izin talebi, bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Akademik izin talepleri, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve alınan karar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Akademik izin isteklerinin yarıyıl başında ilk on işgünü içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz., her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar akademik izin verilebilir.  Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Akademik izinli oldukları süreler öğretim süresinden sayılmaz. Sağlık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla akademik izinli sayılan öğrenci, izinli olduğu dönemde kayıt yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini belgeleyen bir sağlık raporu ile belgelendirmek şartıyla, ilgili kurulların kararıyla kaydını yaptırabilir. Diğer nedenlerle bir yarıyıldan fazla akademik izinli olan öğrenciler izinli olduğu dönemde kayıt yaptırmak istediğinde yazılı olarak başvurdukları takdirde ilgili kurulların kararıyla kayıt yaptırabilirler.  Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde veya sınav döneminde izin verilebilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini (Otomasyonunu) nasıl kullanabilirim?

http://ubs.yalova.edu.tr/  web adresinden öğrenci numaranız kullanıcı şifreniz ile bilgilerinize erişebilir ve Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini(Otomasyonunu)kullanabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi ile ulaşabileceğim bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir?

"Öğrenci Bilgi Sistemi" ara yüzünü kullanarak not durumlarınızı, harç durumunuzu, sınav tarihlerinizi, genel ya da şahsi duyurularınızı takip edebilirsiniz.

Kişisel bilgilerimde değişiklik, düzeltme olduğu zaman ne yapmalıyım?

İsim, soy isim veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, varsa mahkeme kararının onaylı bir sureti dilekçe ekinde bağlı bulunulan akademik birime müracaat edilir. Eğer değişiklik yeni kimlik kartı çıkarılmasını gerektiriyorsa yeni kimlik kartı istediğinizi belirtmelisiniz. Belirtilen tarihte eski öğrenci kimlik kartını teslim edip yeni kimlik kartı alınır.

Diplomamın hazırlanıp hazırlanmadığını nasıl öğrenebilirim?

Mezun öğrencilerimiz diplomalarının hazır olup olmadıklarını üniversitemiz ana sayfasında yada Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı sayfasından diploma sorgulama menüsünde ya da http://ubs.yalova.edu.tr/AIS/Common/Public/CheckDiploma web adresinden öğrenebilirler.

Diplomam henüz hazırlanmamış geçici mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım? Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler öğrenim gördüğü akademik birimden “İlişik Kesme Belgesi” ni alarak gerekli yerlere imza attırdıktan sonra diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenim gördüğü akademik birimce “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir.

Diplomamı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

- Öğrenci öğretim gördüğü akademik birimden ilişik kesme formunu alarak ilgili yerleri doldurup, onaylatarak yine öğrenim gördüğü akademik birime teslim edecek.

- Öğrenci kimlik kartını iade edecek

- Eğer diplomayı başkası teslim alacaksa; noterden alınmış vekâletname (aslı) gereklidir.

Diploma belgesinin zayii ve kaybedilmesi durumunda istenen belgeler ve uygulama nelerdir?

Diploma, diploma eki veya geçici mezuniyet belgesi zayi olanlar belgenin zayi olduğuna ilişkin resmi makamlarca düzenlenen tutanak veya gazete ilanı, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf ve başvuru dilekçesi ile birlikte ilgili birime başvururlar. İkinci nüsha, asıl belgenin düzenlenmesine ilişkin hükümlere göre düzenlenir ve üzerine “İkinci Nüsha” ibaresi yazılır.

%10’a giren öğrencilere öğrenim ücreti/harç miktarı ile ilgili nasıl bir işlem yapılır? Önlisans/Lisans öğrencileri hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10 içinde yer alan ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde, birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

Danışmanım kimdir? Nasıl öğrenebilirim? Görevi nedir?

Her öğrenciye akademik programı izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanlık görevi, öğretim elemanları arasında bölüm başkanı, anabilim/anasanat dalı başkanı veya program danışmanı tarafından önerilir ve birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Görevlendirme, ilgili danışmana ve öğrencilere duyurulur. Danışman değişikliği de aynı yöntemle yapılır.

Danışman, öğrencinin devam ettiği programdaki başarı durumu ve derslerin program içindeki dağılımını dikkate alarak öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur ve öğrencinin ders kaydını onaylar

Danışman, öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler ve öğrenciyi yönlendirir.

Danışman, bölümde izlenecek öğretim planı, Yalova Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hususlarda öğrenciyi aydınlatır.

Danışman, Bölüm/Program Başkanlığının görüşünü alarak gerekli gördüğü hallerde öğrenci ailesine bilgi verir.

Danışman, maddi sıkıntı içeresinde bulunan öğrencilerin yardım fonlarından yararlanmalarını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunur.

Akademik birimlerde Erasmus, Mevlana ve Farabi Öğrenci Değişim Programı öğrencileri için ayrıca danışman bulundurulabilir.

Ders muafiyeti nedir? Nasıl gerçekleştirilir?

Önlisans/lisans öğrencileri, bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu ders için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt işlemi süresi içerisinde ilgili birime verilir. Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Muaf sayıldığı dersleri not yükseltmek için yeniden almak isteyen öğrenciler, söz konusu dersi ikinci kez almış gibi kabul edilir.

Mezun öğrenciler web üzerinden transkriptini görebilir mi?

Hayır göremezler. Mezun oldukları akademik birime dilekçe ile başvurarak transkriptlerini isteyebilirler.

Mezun olduktan sonra transkript, lise diploması ve belgelerimin aslını ya da onaylı fotokopisini nereden alabilirim?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından  temin edebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itiraz nasıl olur?

Öğrencinin 100’lük sisteme göre aldığı not, akademik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir. İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğrencinin aldığı not ilgili yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir.

Yatay geçişler nasıl olmaktadır?

Yalova Üniversitesi içinden veya dışından yatay geçişler" Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine göre yürütülür.

Çift anadal programı nedir ve nasıl başvuru yapılır?

Yalova Üniversitesinde okuyan öğrenciler, lisans/ önlisans öğrenimleri boyunca başka bir lisans/önlisans öğrenimini, aynı zamanda takip edebilir. Bununla ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemizin "Çift Anadal Programı(ÇAP) Yönergesi" ile belirlenir.

Stajlarla ilgili bilgileri nereden alabilirim?

Bağlı bulunduğunuz akademik birime müracaat edebilirsiniz.

Hangi hallerde disiplin suçu alınır?

www.yok.gov.tr web sitesinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız.

Notlar, transkript hataları ve diğer sorunlarım için nereye  başvurmalıyım?

Bağlı bulunduğunuz akademik birime müracaat edebilirsiniz.

Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi (Ek-G) nereden alınabilir?

Bağlı bulunduğunuz akademik birimden veya öğrenci bilgi sisteminden on line  temin edebilirsiniz.

Herhangi bir sosyal güvencem yok sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?

En yakın sosyal güvenlik kurumuna giderek gelir testine tabi tutulmanız gerekmektedir.

ÜDS, KPDS, ÖSYM formları nereden temin edilebilir, okuyan öğrenciler bu formları nerede onaylatır?

ÖSYM bürosundan temin edebilir, onaylar bağlı bulunduğunuz akademik birimce yapılır.

Lisans öğrenimini tamamlayamayanlar önlisans diplomasını nasıl alabilirler?

Öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört dönemindeki dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve devam ettiği programdan kaydının silinmiş olması koşullarıyla önlisans diploması verilebilir.

Öğrenim kredisi nedir?

Öğrenim kredisi TC uyruklu öğrencinin talebi halinde Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenciye verdiği borç paradır.

Katkı payımı sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabiliriyim?

Katkı payını sehven fazla ödeyen öğrenci, dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile bağlı bulunduğu akademik birime müracaat edilmesi halinde iade edilir.

Mezun durumundayım sadece stajım kaldı katkı payı ödeyecek miyim?

Bölümündeki tüm derslerini tamamlayan öğrencilerden mezun olabilmek için sadece stajı kalanlar katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecektir.

Öğrenim kredisi ve burslarla ilgili bilgileri nereden alabilirim?

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait(www.kyk.gov.tr) web sitesinden;

- Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunu’na,

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’ne,

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği’ne bakınız.-www.kyk.gov.tr web sitesindeki duyuruları dikkatle takip ediniz.

Bağıl Değerlendirme

 

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 

Üniversitemizdeki başarı değerlendirme yöntemi, Yalova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi'nde belirlenmiştir.

 

Yalova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi’ne aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.yalova.edu.tr/Uploads/www/files/YALOVA%20%c3%9cN%c4%b0VERS%c4%b0TES%c4%b0%20BA%c4%9eIL%20DE%c4%9eERLEND%c4%b0RME%20Y%c3%96NERGES%c4%b0.pdf

 

Üniversitemizde herhangi bir dersin, bağıl değerlendirme ile harf notları oluşturulurken bazı kısıtlamalar ve kriterler gözetilmiştir. Bu kısıtlama ve kriterlere göre;

 

  1. Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) en az 20 olan öğrencilerin sayısı 10'un üzerinde ise bağıl değerlendirme uygulanır. Bu sayı 10’un altında ise Doğrudan Dönüşüm Sistemi uygulanmaktadır. (Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti: Öğrencinin dönem içi ve dönem sonu sınavlarının ortalamalarının en az 20 olması anlamına gelmektedir.)

 

  1. Dersin Sınav Ağırlıklı Ortalaması 80 veya 80'den düşük olmalıdır. (Dersin Sınav Ağırlıklı Ortalaması 80 veya 80'den düşükse bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Dersin Sınav Ağırlıklı Ortalaması 80’in üzerindeyse Doğrudan Dönüşüm Sistemi uygulanır.)

 

  1. Dersin Standart Sapması’nın da 4'ten büyük olması durumunda Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanır. Aksi takdirde, Doğrudan Dönüşüm Sistemi uygulanmaktadır.
  2. Sınav Ağırlıklı Not Ortalaması belirlenirken dersin dönem içi ve dönem sonu ortalamaları göz önünde bulundurulur. Bir derse ait dönem içi ve dönem sonu ortalamaları 30’un altında olan öğrenciler, sınıfta Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanmış olsa bile “FF” ya da “FD” notu alırlar.

 

  1. Dönem sonu sınavlarında (final) 40’ın altında not alan öğrenciler “FF” ya da “FD” notu alırlar.

 

  1. Bütünleme sınavlarında da tüm kısıtlama ve kriterler geçerlidir. Bütünleme ile bir dersi geçebilmek için o dersin bütünlemesinden en az 40 almak şarttır. Bütünleme notu, dönem sonu değerlendirme notu yerine geçer. Bu nedenle dönem sonu sınavı ortalaması ile oluşan harf notları, bütünleme sınavı için de geçerlidir.

 

  1. Sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması belirlenirken dersin dönem içi ve dönem sonu ortalamalarından ayrı olarak Bağıl Değerlendirme Katma Limiti (BDKL)’ne uymayan (BDKL en az 20 ) öğrenciler hesaplamadan çıkarılır. Bağıl Değerlendirme Katma Limiti en az 20 olan öğrencilerin oluşturduğu yeni listede dönem içi ve dönem sonu ortalamalarına göre Sınav Ağırlıklı Not Ortalaması hesaplanır. Bu hesaplama üzerinden bağıl değerlendirme uygulanır. (Sınav Ağırlıklı Not Ortalaması’nın dönem içi ve dönem sonu ortalamalarının arasında bir değerde olması zorunluluğu bulunmamaktadır.)

 

  1. Tüm bu kriter ve kısıtlamalar sonucunda önce sınıf ortalaması, sonra da standart sapma değerleri ile beraber “Z-skor” hesaplanır. “Z-skor”, herhangi bir öğrencinin başarı notundan sınıf ortalamasının çıkarılarak standart sapmaya bölünmesiyle elde edilir. “Z-skor” negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Öğrencinin başarı notunu belirlerken negatif bir değerle karşılaşmamak için “T-skor” hesaplanır. “T-skor”; 10 x “Z-skor”+50 formülüyle elde edilir. Öğrencinin T-skor değerine göre Bağıl Değerlendirme Tablosu’nda, notu hangi harf notuna karşılık geliyorsa öğrenci o harf notunu alır.

Etiket: Sıkça Sorulan Sorular

Dosya Adı Tarih Boyutu
Bağıl değerlendirme.docx 3.02.2022 11:30:30 18,49 KB İndir Göster
Sıkça Sorulan Sorular.docx 3.02.2022 11:30:20 22,44 KB İndir Göster