26 Kasım 2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanunun 32.Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen GEÇİCİ MADDE 68;

''GEÇİCİ MADDE 68Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.'' hükmü gereğince ilgili öğrenciler bağlı bulundukları akademik birimlere doğrudan 26 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru yapabilirler. Bu süreden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Uygulama Esasları

Başvuru Formu

Etiket: 6569 Af Kanunu